Obchodné podmienky pre elektronický obchod
  Reklamačný poriadok pre elektronický obchod


  Obchodné podmienky pre elektronický obchod

  I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
  Všeobecné obchodné podmienky pre elektronický obchod popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a firmou TechPlasty, s.r.o (predajcom) prostredníctvom elektronického obchodu (e-obchod). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy na stránke e-obchodu a zároveň aj v sídle predajcu na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový kupujúci je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce cez e-obchod. Tovar, ktorý sa ponúka v e-obchode sa predávajúci snaží držať na sklade.
  Tovar, ktorý nie ponúkaný v e-obchode a je v sortimente firmy predávajúceho si kupujúci môže objednať klasickým spôsobom na info@techplasty.sk alebo na adrese alebo faxe (pozri kontaktné údaje) predajcu.

  II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE
  Elektronický nákup vo firme TechPlasty, môžu uskutočňovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty registrované v e-obchode. Registrácia nového kupujúceho je možná prostredníctvom e-obchodu na adrese obchod.techplasty.sk alebo vstupom do e-obchodu zo stránky www.techplasty.sk Po registrácii bude kupujúcemu pridelené heslo, pomocou ktorého bude mať prístup do e-obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo nezaregistrovať kupujúceho alebo vyradiť zaregistrovaného kupujúceho bez udania dôvodu.

  III. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDAJCU

   TechPlasty, s.r.o Hričovská 17, 01001 Žilina
   Pracovná doba Po-Pia 8:00 - 16:00 hod.
   Telefón: 041 / 52 54 355, 041 / 56 52 406
   Fax: 041 / 56 24 442
   Mobil: 0908 / 920421
   DIČ : 2020444481
   IČ DPH : SK2020444481
   IČO : 31592589
   Spoločnosť je zapísaná v v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1411/L

  IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU
  Objednávku môžu vystaviť len kupujúci predom registrovaní prostredníctvom e-obchodu. Kupujúci si môže u predajcu objednať tovar elektronicky prostredníctvom e-obchodu. Objednávka musí obsahovať: obchodný názov kupujúceho, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru, spôsob odberu a spôsob platby. Údaje o kupujúcom zadané pri registrácii, sa automaticky prepisujú do objednávkového formulára. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný v e-obchode.
  POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: Objednávky sú potvrdzované na emailovú adresu kupujúceho.
  REZERVÁCIA TOVARU : Tovar, ktorý je na sklade e-obchodu je rezervovaný na základe objednávky kupujúceho 5 pracovných dní po odoslaní proformafaktúry alebo vyznačenia osobného odberu na objednávke.

  V. PLATOBNÉ PODMIENKY
  Náš e-obchod dovoľuje niekoľko možností platby za objednaný tovar.
  1.Kupujúci, ktorí majú s predajcom dohodnuté platobné podmienky s platbou na faktúru po dodávke tovaru, s konkrétnou dobou splatnosti, obdržia tovar zmluvným prepravcom s faktúrou a dodacím listom s dohovorenou dobou splatnosti faktúry. Platba bankovým prevodom na účet predávajúceho.
  2.Novému kupujúcemu bude vygenerovaná a emailom odoslaná proforma faktúra a tovar s dodacím listom a faktúrou bude odoslaný až po pripísaní plnej čiastky úhrady na účet predávajúceho.
  3.Kupujúci, ktorý si objednal cez e-obchod a obchodný prípad bol uskutočnený, si môže v ďalšom objednať tovar do hodnoty 150 EUR bez DPH aj na dobierku alebo vyznačiť osobné prevzatie tovaru.
  4.Kupujúci, ktorý si prevezme tovar osobne u predávajúceho môže za tovar platiť v hotovosti.
  UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy TechPlasty, s.r.o. V prípade, že faktúra podľa bodu 1. nie je uhradená v termíne splatnosti dohovára sa zmluvná pokuta vo výške 0,1% denne z dlžnej čiastky.

  VI. DODÁVKA TOVARU
  Tovar je možné prevziať osobne na adrese predávajúceho, alebo môže byť expedovaný prepravnou službou. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a balné hradí kupujúci. Tovar, ktorý je na sklade je odoslaný najneskôr nasledujúci deň po prijatí objednávky. Ak tovar nie je na sklade alebo nie je na sklade v požadovanom množstve je dodacia doba najneskôr do dvoch týždňov, pokiaľ nie je uvedená dlhšia dodacia lehota. Dodacie lehoty sú orientačné a predávajúci v prípade, že dodaciu lehotu nemôže ovplyvniť, nenesie za jej dodržanie zodpovednosť.
  Prepravná služba, ktorú štandardne používa predávajúci, je DPD. DPD dorućí zásielku v priebehu nasledujúceho dňa po jej vyzdvihnutí.

  VII. DOKLADY
  1.PROFORMA FAKTÚRA : Vystavuje sa na tovar, ktorý je na sklade, alebo sa očakáva skorá dodávka a obratom sa e-mailom zasiela zákazníkovi. Nesplnené položky z objednávky sú registrované v došlom poradí. Pokiaľ ich predávajúci nie je schopný splniť do 10 pracovných dní, ďalší postup s kupujúcim dohodne e-mailom alebo telefonicky.
  2.FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou), alebo ich dostane zákazník pri osobnom prebratí tovaru.

  VIII. Odstúpenie od zmluvy
  Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak v tejto lehote dopraví na vlastné náklady nepoužitý a nepoškodený tovar, v pôvodnom balení so všetkými obdržanými dokumentami a písomným oznámením o odstúpení od zmluvy na adresu predávajúceho. Toto oprávnenie sa netýka tovaru, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (zákazková výroba), alebo tovaru, ktorý je určený osobitne pre jedného kupujúceho (tovar, ktorý predávajúci nedrží skladom a bol od výrobcu objednávaný špecialne na základe objednávky kupujúceho).

  IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  Predajca si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to aj bez súhlasu kupujúceho. Obchodné podmienky sa nemôžu meniť v čase od odoslania objednávky po ukončenie obchodného prípadu.


  Reklamačný poriadok pre elektronický obchod

  Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru
  Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Predávajúci je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.
  Zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu Techplasty s.r.o. Hričovská 17, 01001 Žilina, alebo ho po dohode navštívi pracovník TechPlasty s.r.o., ktorý u neho uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

  Zodpovednosť predávajúceho
  Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať katalógovým hodnotám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

  Miesto reklamácie
  Reklamáciu uplatňuje kupujúci u predávajúceho Techplasty s.r.o. Hričovská 17, 01001 Žilina. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe.

  Odstrániteľné chyby
  Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
  a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
  b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
  c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

  Neodstrániteľné chyby
  Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

  Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy
  Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

  Neopodstatnený výjazd k reklamácií Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

  Záverečné ustanovenia
  Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1. marca 2006.